اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

نمونه سوالات

موضوع دانلود
سوالات آزمون تبار مرحله دوم؛ پایه نهم دانلود
سوالات آزمون تبار مرحله دوم؛ پایه هشتم دانلود
سوالات آزمون تبار مرحله دوم؛ پایه هفتم دانلود
مشاهـده بیشـــتر